Sterk pleidooi voor een regionaal preventiefonds

Meer onderzoek op het gebied van preventie in, met en voor de regio vereist  regionale onderzoeksgelden. Het ministerie van VWS zou een dergelijk regionaal preventiefonds vorm moeten geven. Dat was de conclusie aan het slot van de online werkconferentie ‘Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio’ op 16 november.

De organisatie van de werkconferentie was in handen van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU).  De UMC’s kregen vanuit de NFU de opdracht om in het oplossen van gezondheidsvraagstukken dichtbij huis een verbindende rol te spelen. Zodoende presenteerde de NFU op 1 april vorig jaar het plan Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio aan het ministerie van VWS.

Samen met regionale partners lieten kwartiermakers uit elke regio tijdens de werkconferentie op 16 november zien wat hun aanpak is en welke resultaten tot nu toe geboekt zijn. In totaal 170 mensen namen hier aan deel. De conferentie werd voorgezeten door de decanen Arno Hoes (UMC Utrecht) en Annemie Schols (Maastricht UMC+). Volgens hen zijn de regio’s dé plek voor het uitvoeren van experimenten op het gebied van gezondheidszorg en zorginrichting, het werken aan gezondheid en preventie én het inrichten van de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). En dat vergt regionale onderzoeksgelden.

Maria Jansen, hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid MUMC+ en programmaleider Academische Werkplaats Publieke Gezondheid GGD Zuid Limburg, leidde een break out kennissessie over preventie en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dat deed ze samen met Josine van ‘t Klooster, manager Team Strategy & External Relations UMCG.

“Zo hebben we verteld dat UMC’s veel meer rekening moeten houden met de sociale positie van hun patiënten. Als sprake is van laaggeletterdheid, moet je daar in de voorlichting rekening mee houden. Bijvoorbeeld door met beeldmateriaal te werken. En aan iemand met een heel laag inkomen, kun je geen duur dieet voorschrijven”,

zegt Maria Jansen. Zij staat achter het advies voor een regionaal preventiefonds.

“Een ander belangrijk advies aan de minister van VWS is dat de wetenschap zich nadrukkelijker moet richten op onderzoek en implementatie onder kwetsbare groepen. Binnen de AWPG Limburg is dit al sinds de start het uitgangspunt.”

Op 10 december is de Kennis- en innovatieagenda Zuidoost-Nederland gepresenteerd aan de regio. Helen Mertens, voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+, en Anemmie Schols namen het voortouw tijdens deze online werksessie met alle partners uit Zuidoost-Nederland die gezamenlijk de uitvoering ter hand gaan nemen.

Hier vindt u de link naar de regionale kennisagenda ZON.