Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Refereerbijeenkomsten

Refereerbijeenkomsten voor wetenschappers, praktijkprofessionals en beleidsmedewerkers in de (publieke) gezondheidszorg

Een refereerbijeenkomst is onder meer bedoeld om de interactie tussen betrokken partijen te bevorderen. Met de refereerbijeenkomsten willen we meer inhoudelijke uitwisseling bevorderen en verdieping creëren.

Eerdere bijeenkomsten

Bouwen aan een gezonde leefomgeving, hoe dan?

Er is steeds meer aandacht voor de invloed van leefomgeving op het mentale, sociale en fysieke welzijn van mensen. Een gezonde leefomgeving kan bijdragen aan de gezondheid van mensen door gezond gedrag te bevorderen (gezondheidsbevordering) en mensen tegen risico’s te beschermen (gezondheidsbescherming).

Gemeenten en provincies hebben de verantwoordelijkheid voor de inrichting van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, en het meenemen van gezondheid in het ruimtelijk beleid. Hoe kan de leefomgeving zo worden aangepast, dat het de gezondheid van inwoners bevordert en/of beschermt?

Uithuisplaatsingen hoe kan het minder?

In Zuid-Limburg wordt relatief veel gebruik gemaakt van jeugdzorg. Van de jongeren met jeugdzorg krijgt 12,5% te maken met een uithuisplaatsing. Hier is echt een Trendbreuk nodig.

De Richtlijn Uithuisplaatsing/Crisisplaatsing wordt momenteel herzien. Het onderzoek Ketenbreed Leren legt de laatste hand aan haar rapport. Wat weten we over wat werkt om uithuisplaatsingen te voorkomen en verkorten? Hoe kan het minder lang, minder ver van (een) thuis en minder traumatiserend?

Deze avond komen jongeren met ervaringen aan het woord, gevolgd door richtlijnmakers, onderzoekers en praktijkprofessionals.

AWPG: Mentale gezondheid van de jeugd na 2 jaar coronapandemie

Gezamenlijke refereerbijeenkomst
De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg en het Programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburg bundelen hun krachten en organiseren samen de refereerbijeenkomst. Naast inhoudelijke sprekers is er ruimte voor interactie en vragen. Deze keer staat centraal: de mentale gezondheid van de jeugd na 2 jaar coronapandemie.

Mentale gezondheid jeugd na 2 jaar coronapandemie
De coronapandemie die in 2020 begon, laat sporen na in onze maatschappij. Lockdowns, schoolsluitingen, opschorten van sportactiviteiten en publieke evenementen plus andere coronamaatregelen hadden een grote impact op het dagelijks leven van jongeren. Onmiskenbaar heeft dit ook zijn weerslag op de mentale gezondheid van onze jeugd. Hoe is dit te begrijpen vanuit ontwikkelingspsychologie en wat is er bekend over de grootte van de gevolgen op populatieniveau? Wat zeggen de cijfers over de mentale gezondheid van de jeugd in Zuid-Limburg? En wat kunnen we (preventief) doen om de mentale gezondheid van jongeren te versterken? Op deze refereeravond spreken we met een psycholoog, onderzoekers, programma-ontwikkelaars en jongvolwassenen.

AWPG: Hybride refereerbijeenkomst Armoede en ervaringsdeskundigheid

Gezamenlijke refereerbijeenkomst
De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg en het Programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburg bundelen hun krachten en organiseren samen de refereerbijeenkomst. Naast inhoudelijke sprekers is er ruimte voor interactie en vragen. Deze keer staat centraal: de ‘Armoede en ervaringsdeskundigheid’.

Armoede en ervaringsdeskundigheid: de sleutel tot succes?
Armoede en gezondheidsachterstand zijn met elkaar verweven. Zowel in het leven van een individu als op populatieniveau kunnen we dit herkennen. Beide vraagstukken zijn complex en hardnekkig. Ze komen nog te veel voor, zowel landelijk (1 op de 10) als in Zuid-Limburg (1 op de 8) groeien nog te veel kinderen op in armoede. Mogelijk zijn armoede en gezondheidsachterstand niet afzonderlijk op te lossen. De Trendbreuk die we in Zuid-Limburg met elkaar willen realiseren, legt ook de nadruk op de intergenerationele overdracht die er bestaat voor dit soort problemen.

Steeds vaker wordt ervaringsdeskundigheid ingezet bij de aanpak van intergenerationele armoede. Hoe werkt dat in de praktijk? Weten we al óf het werkt? Zijn er goede voorbeelden in Zuid-Limburg of elders?

AWPG: Digitale refereerbijeenkomst: Jongeren in hun kracht met een persoonlijke mentor

Gezamenlijke refereerbijeenkomst
De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg en het Programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburg bundelen hun krachten en organiseren samen de refereerbijeenkomst. Naast inhoudelijke sprekers is er ruimte voor interactie en vragen. Deze keer staat centraal: ‘Mentor Programma’s’.

Jongeren in hun kracht met een persoonlijke mentor

De puberteit is een turbulente periode. Een periode waarin de jeugdige steun kan gebruiken. Waarschijnlijk herinner je je die leraar die je zag staan. Een familielid dat naar je luisterde, precies leek te weten wat jij nodig had. Een sportcoach die de tijd nam met jou te zoeken, als het toch niet zo duidelijk was. Veel jeugdigen weten zich omringd door dergelijke steun.
Anderen zijn juist alleen. Zij lopen onnodig het risico af te glijden en kansen te missen. Mentoring programma’s kunnen hier uitkomst bieden.

Mentoring programma’s zijn er in verschillende vormen. In Rotterdam worden studenten als mentoren gekoppeld aan basisschoolleerlingen, preventief en gericht op alledaagse zaken zoals huiswerk en het vinden van een hobby. Bij JIM, Jouw Ingebrachte Mentor, kiest een jongere die te maken heeft met jeugdzorg zélf een vertrouwenspersoon uit zijn of haar omgeving.
Op 18 november horen we over deze programma’s. We bespreken de wetenschappelijke achtergrond, de doorontwikkeling en de praktijkervaringen. Tevens buigen we ons over de mogelijkheden in onze eigen provincie.

 • 18 november 2021
 • AWPG: Digitale refereerbijeenkomst: Samen op weg naar een Rookvrije Generatie

  Gezamenlijke refereerbijeenkomst
  De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg en het Programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburg bundelen hun krachten en organiseren samen de refereerbijeenkomst. Naast inhoudelijke sprekers is er ruimte voor interactie en vragen. Deze keer staat centraal: de ‘Rookvrije Generatie’.

  Rookvrije Generatie in Zuid Limburg
  Om meer Zuid-Limburgse kinderen gezond te laten opgroeien, is het realiseren van een rookvrije generatie van groot belang. In Zuid-Limburg worden namelijk meer kinderen te vroeg geboren en/of hebben ze een te laag geboortegewicht. Roken speelt hierin een belangrijke rol.
  Kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding te gaan roken. Zodat ze opgroeien tot een generatie die zélf kan kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst. Dat is de ambitie van de beweging ‘Een Rookvrije Generatie’. In Zuid-Limburg zetten we in op een rookvrije start en een rookvrije omgeving voor onze kinderen. Tijdens de digitale refereerbijeenkomst zullen sprekers uit verschillende disciplines inzichten hierover toelichten, vanuit wetenschap, beleid en praktijk.

  AWPG: Centering Pregnancy: Wat is het en hoe werkt het in de praktijk?

  Eerste gezamenlijke bijeenkomst Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, Kenniswerkplaats Jeugd en Programmabureau Trendbreuk. Drie verloskundigenpraktijken in Zuid-Limburg kunnen dankzij een subsidie van de Provincie Limburg beginnen met Centering Pregnancy. Elders in het land is deze vorm van begeleiding al heel succesvol gebleken. In Kerkrade staat een verloskundige praktijk in de startblokken om daadwerkelijk met deze methodiek te starten. Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en de gemeente Kerkrade doen mee. Financiële ondersteuning voor twee andere praktijken is nog beschikbaar. Alle reden dus om een bijeenkomst aan het thema Centering Pregnancy te wijden. En dat gebeurt deze 10e september in Voerendaal in de vroege avond.

  AWPG: De Gezonde Generatie: de overgang van adolescentie naar volwassen worden.

  De overgang van adolescentie naar volwassen worden, dat was het thema van de laatste refereerbijeenkomst in een reeks van vier over de Gezonde Generatie. In de eerste drie bijeenkomsten werden de jaren die hieraan voorafgaan belicht: van de ‘eerste 1000 dagen’ via ‘het jonge kind van 2 tot 9 jaar’ tot ‘de overgang tussen basis- en middelbaar onderwijs’.
  Ook deze keer was de opkomst hoog. Het thema leeft, concludeerde programmaleider Maria Jansen van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. Zij kondigde aan dat de aandacht voor het thema dan ook blijft. De academische werkplaats gaat hierin bovendien nauwer samenwerken met het Programmabureau Trendbreuk en de te vormen Kenniswerkplaats Jeugd.

  Ook in de vierde refereerbijeenkomst over de Gezonde Generatie werd duidelijk wat er al gebeurt om jeugdigen gezond en veilig te laten opgroeien. En wat er, als het om adolescenten gaat, nog nodig is, aldus Rianne Reijs die als voorzitter optrad. Zo werd M@ZL belicht, een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Verder was er aandacht voor het MBO Jeugdteam in Amsterdam en voor jeugdige NEETs (Not in Employment, Education or Training). Tot slot werd @ease belicht, een laagdrempelige voorziening voor jongeren met problemen.
  Hierbij vindt u de presentaties van deze vierde refereerbijeenkomst. Binnenkort volgt een uitvoerig verslag in de nieuwsbrief van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.

  • 7 november 2019
  • Programma
  • Presentatie Huub Creemers, jeugdarts GGD Zuid Limburg(PDF, 526KB)
  • Presentatie Ingrid van Dillen, jeugdarts MBO, GGD Amsterdam(PDF, 1MB)
  • Presentatie Mark Levels, hoogleraar Health, Education and Work, Maastricht University (PDF, 1,95MB)
  • Presentatie Therese van Amelsvoort, persoonlijk hoogleraar Psychiatrie & Neuropsychologie, Maastricht University (PDF, 1,28MB)

  AWPG: De Gezonde Generatie: Gezonde Puberteit

  De overgang van het basis- naar het middelbaar onderwijs, dat was het thema van de derde refereerbijeenkomst over de Gezonde Generatie. Een logisch vervolg op de twee eerdere refereerbijeenkomsten, die gingen over de ‘eerste 1000 dagen’ en ‘het jonge kind van 2 tot 9 jaar. “Vandaag gaan we het hebben over de weg naar meer zelfstandigheid”, zei Rianne Reijs, arts Maatschappij en Gezondheid en jeugdarts bij GGD Zuid Limburg en stafarts bij Envida. Zij leidde deze derde bijeenkomst over een levensfase die kinderen en hun ouders in een andere omgeving brengt. Opnieuw een belangrijke fase: schoolsucces blijkt een belangrijke voorspeller voor de toekomstige gezondheid van kinderen.
  Met de refereerbijeenkomsten over de Gezonde Generatie wil de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg/GGD Zuid Limburg laten zien wat er al gebeurt om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien en daarnaast deze ontwikkelingen stimuleren. Zo werd tijdens de derde bijeenkomst uitgebreid stilgestaan bij chronische stress bij kinderen; de gevolgen daarvan voor hun gezondheid en de mogelijkheden om die eventueel te voorkomen. Verder kwam aan bod welke factoren het leerproces belemmeren en bevorderen, gezien door de ogen van kinderen. En tot slot was er ruim aandacht voor de rol die de school kan spelen in een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen. Plus: de vele voordelen daarvan.
  Binnenkort volgt een uitvoerig verslag in de nieuwsbrief van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.

  Op 7 november bespreken we de overgang van adolescentie naar jong volwassen zijn. De pubers doen eindexamen, kiezen een vervolgopleiding of gaan werken en worden steeds meer geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor hun keuzes. Toch bepaalt veel om de jongeren heen, wat zij zullen en kunnen doen voor zichzelf.

  • 27 juni 2019
  • Programma
  • Presentatie Yvonne Vanneste,  adviseur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (PDF, 846KB)
  • Presentatie Lisette Walbeehm-Hol, kinderarts Zuyderland en Xonar (PDF, 956KB)
  • Presentatie Lotte Prevo, PhD-onderzoeker Maastricht University (PDF, 824KB)
  • Presentatie Kiki op den Camp, junior onderzoeker GGD Zuid Limburg (PDF, 330KB)

  AWPG: De Gezonde Generatie: Het jonge kind van 2 tot 9 jaar

  ‘Het jonge kind van 2 tot 9 jaar’, zo luidde de titel van de tweede refereerbijeenkomst in een reeks van vier over het thema de Gezonde Generatie. Een actueel thema dat duidelijk leeft in Zuid-Limburg; voor de bijeenkomst van 14 maart in het Novotel in Maastricht was de belangstelling meer dan groot. “Werken aan een gezonde generatie, dat is de insteek van deze bijeenkomsten. Vorige keer zijn we ingegaan op de eerste 1000 dagen. Vandaag gaan we verder met kinderen van 2 tot 9 jaar”, vertelde programmaleider Maria Jansen. Met de refereerbijeenkomsten wil de academische werkplaats/GGD Zuid Limburg laten zien wat er al gebeurt om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien en daarnaast deze ontwikkelingen stimuleren. Zo werd tijdens de tweede bijeenkomst het werk van Home-Start in Maastricht belicht (de begeleiding van gezinnen thuis). Ook kwam het promotieonderzoek naar SuperFit aan bod (gezondheidsbevorderende aanpak voor peuters), evenals het onderzoek naar de Gezonde Basisschool voor de Toekomst in Parkstad. Tot slot stond het beter signaleren en behandelen van taalontwikkelingsstoornissen op het programma; ook een goed voorbeeld van iets waar je het beste vroeg mee kunt beginnen.
  Hierbij vindt u de presentaties van deze tweede refereerbijeenkomst. Binnenkort volgt een uitvoerig verslag in de nieuwsbrief van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.

  Op 27 juni gaat onze aandacht uit naar de overgang tussen basis en middelbaar onderwijs. Deze overstap brengt kinderen en ouders in een andere omgeving, met andere gewoontes en nieuwe uitdagingen om de gezondheid goed te houden. Schoolsucces is een belangrijke determinant van toekomstige gezondheid.

  • 14 maart 2019
  • Programma
  • Presentatie Mariëlla Bakker, Home-Start (PDF, 763KB)
  • Presentatie Ilona van der Kolk, Maastricht University (PDF, 2MB)
  • Presentatie Nina Bartelink, Maastricht University (PDF, 1MB)
  • Presentatie Linda Berben en Joyce Rompelberg, Koninklijke Kentalis (PDF, 532KB)

  AWPG: De Gezonde Generatie: de eerste 1000 dagen

  Een schot in de roos, zo mag je het besluit om de Gezonde Generatie in vier refereerbijeenkomsten in de spotlights te plaatsen, beslist noemen. Zo was de zaal van het Novotel in Maastricht op 8 november haast te klein voor alle deelnemers aan de eerste bijeenkomst in deze reeks, met als thema: de eerste 1000 dagen. “Als we een trendbreuk willen bewerkstelligen in de hardnekkige gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg, is het belangrijk om heel vroeg te beginnen”, vertelde programmaleider Maria Jansen van de academische werkplaats. Met deze serie refereerbijeenkomsten wil de academische werkplaats/GGD Zuid Limburg laten zien wat er al gebeurt om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien en daarnaast deze ontwikkelingen stimuleren. De uitwisseling van kennis tussen praktijk, beleid en onderzoek draagt daar aan bij.

  [/list]

 • 8 november 2018
 • Programma
 • Presentatie Annemie Akkermans, Gemeente Heerlen (PDF, 1.06KB)
 • Presentatie Luc Smits, Maastricht University (PDF, 260KB)
 • Presentatie Majone Steketee, Verwey-Jonker Instituut (PDF, 1MB)
 • Presentatie Yvon Timmermans, Maastricht UMC+ (PDF, 2.46MB)
 • [/list]

  AWPG: Voorkomen van ongewenste (tiener)zwangerschappen

  Voorkomen van ongewenste (tiener)zwangerschappen” luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een regionale conferentie over het belang en versterking van preventie.

  • 21 juni 2018
  • Programma
  • Presentatie Ineke van der Vlugt, Rutgers (PDF, 1MB)
  • Presentatie Mieke Steenbakkers, GGD Zuid Limburg (PDF, 998KB)
  • Presentatie Daniëlle van Sambeek en Hans Schleiffert, GGD GHOR Nederland (PDF, 656KB)
  • Presentatie Chantalle Wagemans, Verloskundige praktijk Meerssen e.o. (PDF, 192KB)

  AWPG: Ambulancezorg Zuid Limburg in de Spotlight

  ‘Ambulancezorg Zuid Limburg in de “Spotlight”‘ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. De ambulancezorg heeft de afgelopen eeuwen een grote ontwikkeling doorgemaakt: van veldhospitaal voortgetrokken door paarden tot de hightech ambulance van nu, bemand door hooggekwalificeerd personeel dat volgens strakke protocollen werkt. Maar als de refereerbijeenkomst van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg op 19 april één ding duidelijk maakte, dan is het wel dat de ambulancezorg nog veel ingrijpender gaat veranderen: ook in deze vorm van zorg zullen Big Data en Artificial Intelligence (AI) een prominente rol gaan spelen, zo klonk het aan het slot van de bijeenkomst.

  AWPG: Kansen voor gezondheid in de leefomgeving

  ‘Kansen voor gezondheid in de leefomgeving ‘ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals in de (publieke) gezondheidszorg, zorginstellingen, beleidsmakers, architecten, woningcorporaties en wetenschappers belangrijk vinden. De relatie tussen openbare ruimte, ruimtelijke ordening, groenvoorziening, woonomgeving en de betekenis hiervan voor onze gezondheid kwamen aan bod.

  AWPG: Laaggeletterdheid en Gezondheidsvaardigheden

  ‘Laaggeletterdheid en Gezondheidsvaardigheden ‘ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals in de (publieke) gezondheidszorg, zorginstellingen, beleidsmakers en wetenschappers belangrijk vinden, zo bleek uit de opkomst. Een blik op laaggeletterdheid per gemeente, de link tussen laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden en enkele praktijkvoorbeelden uit de regio kwamen aan bod.

  AWPG: Veerkracht van asielzoekers en statushouders

  ‘Veerkracht van asielzoekers en statushouders ‘ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals, beleidsmakers en wetenschappers belangrijk vinden, zo bleek uit de opkomst. Goede gezondheid is een voorwaarde voor integratie. Wat hebben vluchtelingen echt nodig om te kunnen integreren? Zeker, werk en onderwijs, een woning en het leren spreken van de nieuwe taal. Maar minstens zo belangrijk is een goede gezondheid, dan wel veerkracht.

  Back to Top