Onderzoek naar NEETS-jongeren in Limburg: wie zijn het en waar wonen ze?

Jongeren die niet op school zitten en geen werk hebben of anderszins worden opgeleid: wie zijn dat, waar vinden we ze en zijn dit ook altijd kwetsbare jongeren? Mark Levels en Alexander Dicks deden onderzoek naar deze jongeren in Limburg, de zogeheten NEETS-jongeren: Not in Employment, Education or Training.

“Naarmate we een beter zicht krijgen op deze jongeren, denk ik dat zal blijken dat slechts een kleine groep echt NEETS en kwetsbaar is. En dat beleidsmatige interventies zich vooral hier op moeten richten”,

zegt Mark Levels.
Hij is universitair hoofddocent en is verbonden aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, evenals Alexander Dicks, promovendus. Het onderzoek naar NEETS-jongeren in Limburg maakt deel uit van het 4Limburg-meerjarenprogramma, dat wil bijdragen aan een meer duurzaam en vitaal Limburg en een inclusieve samenleving.

“Het onderzoek komt voort uit vragen van beleidsmakers die de term werkloos te beperkt vinden. Ons onderzoek richt zich op jongeren van 16 tot 34 jaar die niet werken en niet naar school gaan of een opleiding volgen. Daar zitten dus ook jongeren bij die na het behalen van een diploma besluiten om een jaar te gaan reizen. Of jonge moeders die tijd willen investeren in de opvoeding van de kinderen. Bij NEETS-jongeren zie je daarom verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Sommige jongeren zijn ook maar kort NEETS, anderen veel langer”,

vertelt Mark Levels, die tevens leiding geeft aan een consortium in Nederland, Duitsland, Engeland, Japan en Frankrijk dat grootschalig onderzoek doet naar NEETS-jongeren.

In het eerste onderzoek naar NEETS-jongeren in Limburg werd in beeld gebracht hoeveel NEETS-jongeren deze provincie telt: ongeveer 20.900. Daarvan wonen er relatief veel in Parkstad. Opvallend is verder dat het aantal NEETS-jongeren in Limburg, tegen de landelijke trend in, toeneemt.

“Maar de vraag is dus of we ons om al die NEETS-jongeren zorgen moeten maken. Daarom willen we in een volgend onderzoek de achtergrond van deze jongeren in kaart brengen en gaan we in op vragen als: hoe zijn deze jongeren opgeleid, zijn hun ouders werkloos en wat is hun sociaaleconomische status? Op die manier willen we voorspellers definiëren, zodat we al vroeg kunnen aangeven welke jongeren kwetsbaar zijn. En welke interventies je moet inzetten om te voorkomen dat dit NEETS-jongeren worden. Ik vermoed dat de groep NEETS-jongeren die echt kwetsbaar is, veel kleiner is dan het totaal aantal NEETS-jongeren.”

Het NEETS-onderzoek in Limburg is verwerkt in een factsheet voor 4Limburg. Het meerjarenprogramma 4Limburg werd ontwikkeld vanuit vier faculteiten van de UM: economie, gezondheidswetenschappen, arbeids- en organisatiepsychologie en sociaal recht. Binnenkort presenteert de programmaraad van 4Limburg een voortgangsrapportage aan de Provincie Limburg.