Breed draagvlak voor concept van gezonde basisschool

Onderzoek van het RIVM laat zien dat gezonde schoollunches en bewegen op de basisschool helpen om overgewicht bij jongeren terug te dringen. Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat de combinatie van een gezonde lunch en meer bewegen breed wordt gedragen in Nederland: scholen, ouders en kinderen steunen de invoering.

Het RIVM voerde het onderzoek uit met de Universiteit Maastricht, de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University & Research. ‘Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen: een verkenning naar draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en impact’ heet het rapport dat uitkwam. Op 5 november kreeg staatssecretaris Blokhuis (VWS) het rapport digitaal aangeboden.

Anoukh van Giessen, onderzoeker gezondheidsmodellering bij het RIVM, was daar bij.

“In Nederland is door de betrokken universiteiten al veel onderzoek gedaan naar de effecten van gezonde lunches en meer bewegen, maar dat waren veelal regionale onderzoeken. Het ministerie van VWS wilde graag weten wat de landelijke invoering van dit soort concepten zou betekenen. Wat levert het op als het gaat om het terugdringen van overgewicht bij kinderen in heel Nederland, wat zijn de kosten en baten bij implementatie, is er draagvlak voor? Maar ook: hoe sluit dit aan bij de ambities in het Nationaal Preventieakkoord? Dat zijn vragen waar dit onderzoek nu antwoord op geeft”,

,vertelt zij.

Voor de Tweede Kamerleden Van Esch en Van Meenen was het rapport mede aanleiding om een motie in te dienen, die op 8 december door de Tweede Kamer is aangenomen. De motie verzoekt om een plan van aanpak op te stellen om gefaseerd te komen tot gezonde schoollunches in combinatie met beweging in het basisonderwijs.

Het idee dat de overheid basisscholen stimuleert om kinderen te helpen om gezond te leven, geniet brede steun: scholen, leerlingen en ouders ondersteunen dit, mits ze bij de organisatie betrokken worden. Verder blijkt uit het rapport dat ouders bereid zijn om mee te betalen (€1,75 per kind per dag). Daarmee zijn de kosten van de zelf te smeren gezonde lunch niet volledig gedekt, want die kost € 2,40. En in combinatie met beweegactiviteiten bedragen de kosten € 4,50. Ondersteuning is dus nodig, ook om minder draagkrachtige gezinnen hierbij financieel te ondersteunen, concluderen de onderzoekers.

Het onderzoek maakt duidelijk dat kinderen meer groente, fruit en bruin brood eten, meer melk en water drinken en minder suikerhoudende dranken gebruiken als ze meedoen met de gezonde lunch. Verder blijkt dat het beweegaanbod een gunstig effect heeft op de Body Mass Index en de buikomtrek van kinderen: ook zonder de gezonde lunch is dat effect meetbaar. Met invoering van de gezonde schoollunch in combinatie met meer bewegen op alle scholen in Nederland zou het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht kunnen dalen van 13,5 procent naar 10,2 procent in 2040, en kinderen met obesitas van 2,8 procent naar 2,3 procent in 2040. De landelijke invoering van het concept kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord wat betreft overgewicht bij kinderen, namelijk: het terugdringen van overgewicht naar 9,1 procent in 2040 en obesitas naar 2,3 procent in 2040. Om dat te bereiken, moeten kinderen het gezonde gedrag wel blijven vasthouden als ze ouder worden.

Hier leest u het rapport.